Outstanding Prof of Teaching

In alphabetic order:

Emeritus Prof of Teaching:

Ping Li(2020-2022), Du Yang(2020-2022), Dongping Qi(2021-2023)


Outstanding Prof of Teaching(2017-2019):

Ping Li, Fengjun Liu, Gang Liu, Hua Song, Baolin Wang, Huacheng Wang, Jingchang Xu, Du Yang, Hua Zhou , Yu Zhou


Outstanding Prof of Teaching(2018-2020):

Yunxia Feng, Dongming Liu, Dongping Qi, Xibo Zhao, Xiaoqiang Zhi


Outstanding Prof of Teaching(2020-2022):

Dong Cheng, Hai Guo, Shubin Jiao, Dongxian Li, Fengjun Liu, Gang Liu, , Hua Song, Baolin Wang, Huacheng Wang, Jianghua Wu, Jingchang Xu, Hua Zhou , Yu Zhou


Outstanding Prof of Teaching(2021-2023):

Yunxia Feng, Jianming Yao, Rongli Yuan, Xibo Zhao, Xiaoqiang Zhi

官方微信

RMBS made the Top-50 list of MBA,
EMBA and EE programs——The Financial Times

Renmin University of China

@Business School, Renmin University of China 京ICP备05066828号-1