Outstanding Prof of Teaching

In alphabetic order:

Outstanding Prof of Teaching(2016-2019)

Ping Li, Fengjun Liu, Gang Liu, Hua Song, Baolin Wang, Huacheng Wang, Jingchang Xu, Du Yang, Hua Zhou , Yu Zhou.


Outstanding Prof of Teaching(2018-2021)

Yunxia Feng, Dongming Liu, Dongping Qi, Xibo Zhao, Xiaoqiang Zhi.


RMBS made the Top-50 list of MBA,
EMBA and EE programs——The Financial Times

Renmin University of China

@Business School, Renmin University of China 京ICP备05066828号-1